โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้ดำเนินการ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในการดำเนินกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ณ. คลองสวยน้ำใส ณ คลองตาปิ่น หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสา ผู้นำชุมชน ประชาชน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลโพธิ์เก้าต้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น และได้รับการความร่วมมือและสนับสนุนกำลังพลทหารจากหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 722 จังหวัดลพบุรี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแหล่งน้ำโดยส่งเสริมให้ประชาชนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงทัศนียภาพและเพื่อให้ประชาชนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน