featuredกิจกรรมอบต

โครงการประชุมประชาคมสนับสนุนการจัดทำและทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดโครงการประชุมประชาคมสนับสนุนการจัดทำและทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2561 เป็นกิจกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันจัดทำแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ให้เป็นไปตามความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกันได้ โดยคนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้มาร่วมกันคิด ร่วมกันกำหนดแนวทางและกิจกรรมการพัฒนา โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วยการคำนึงถึงศักยภาพ ทรัพยากรภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในตำบลโพธิ์เก้าต้นเป็นหลัก