โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้จัดโครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนวัดบ่อเงิน ตำบลโพธิ์เก้าต้น เพื่อให้เกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเกราะป้องกันยาเสพติดให้กับนักเรียน และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน โดย ดต. ประทีป ยืนยง ผู้บังคับหมู่จราจร สถานีตำรวจภูธรท่าหิน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ