featuredข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน แบ่งเป็นประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 232 หน่วยงาน และผละแนนปรากฎว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 6 ในระเภทองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ 95.43 คะแนน อยู่ในระดับ AA

ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ทบทวนการประเมิน ITA ในหลายด้าน พร้อมมีการเปลี่ยนแปลงการมอบรางวัลจากเดิมหน่วยงานเดียว เป็นระดับคะแนน โดยแบ่งเป็น 7 ช่วงคะแนนเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านรายละเอียดการประเมิน ด้านเครื่องมือการประเมิน และด้านวิธีการประเมิน ซึ่งมีรายละเอียดที่ต้องดำเนินงานมากกว่าทุกปี เนื่องจากมีการเปลี่ยนวิธีการประเมินใหม่จากเดิม เป็นการประเมินทางระบบ Online (ITAS) เป็นปีแรก โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้เข้าร่วมการประเมินตั้งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตและยกระดับคุณธรรมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นให้มีการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตต่อไป