โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563

ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารโรงเรียนวัดโคกหม้อ ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย ภายในโครงการมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการฟื้นคืนชีพ การสาธิตระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ จากสิบเอกวีระศักดิ์ ไชยปัญญา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นและพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.โพธิ์เก้าต้น