โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดโครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพตำบลโพธิ์เก้าต้น ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตก่อให้เกิดสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยมีนางนุศรา พูลสุข พยาบาลวิชาชีพชำนญการ จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นผู้ให้ความรู้และสาธิตวิธีการออกกำลังที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม