โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนวินิตศึกษาฯ2 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม และมีสมาชิกสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น อาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมรับการฝึกอบรมจำนวน 80 คน ซึ่งโครงการนี้ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรท่าหิน สำนักงานคุมความประพฤติจังหวัดลพบุรี และประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโพธิ์เก้าต้นมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม