featuredข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

รายละเอียดตามประกาศที่แนบไฟล์มาด้วยนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-3678-0100 ค่ะ