featuredกิจกรรมอบต

โครงการอบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพและฮอร์โมนสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพและฮอร์โมนสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยชีวภาพและฮอร์โมนสูตรต่างๆ  ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นการรักษาคุณภาพดินและสิ่งแวดล้อม, เพื่อให้เกษตรกรได้นำความรู้ แนวคิดประสบการณ์ทางการเกษตรมาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพเป็นอย่างดี และสามารถเผยแพร่ให้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไปได้