อบต.โพธิ์เก้าต้น แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

วันที่ 3 มีนาคม 2565 ณ บริเวณโดมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น นางสาวยุภา ผลเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร