featuredข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูการผลิตห้วงปี 2566/2567

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในการลดต้นทุนการผลิต ในฤดูการผลิตปี 2566/67​ จังหวัดลพบุรีได้ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการควบคุมค่าเช่านา โดยกำหนดให้ลดค่าเช่านาลงไม่น้อยกว่าไร่ละ 200 บาท และประกาศอัตราค่าเช่าขั้นสูงที่เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายให้ครบทุกตำบล

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้เช่านาและผู้ให้เช่านา สามารถดำเนินการเช่านาในทุกพื้นที่ที่มีการทำนาในอัตราที่คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล (คชก. ตำบล) กำหนดตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524