featuredข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลคุณธรรม”

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่จะขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคุณธรรม โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ส่งเสริมให้ทุกคนมีค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทยยึดมั่นในคุณธรรม 5 ประการ1คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้