featuredกิจกรรมอบต

โครงการอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตามแนวพระราชดำริเศาษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้นเมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 ณ ศุนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านรักษ์พอเพียง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  โรงพยาบาลอภัยภูเบศร ตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีและ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริ เสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเอง ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น