ผักปลอดสารพิษ

ประชากรในพื้นที่เขตตำบลโพธิ์เก้าต้นมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร จึงก่อให้เกิดกลุ่มเกษตรกรปลอดสารพิษบ้านคลองยายคล้าย โดยเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร อาทิ พืชปลอดสารพิษ และได้นำผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ วุ้นธัญพืช ยำผักหวาน เป็นต้น

%d bloggers like this: