ขนมเปี๊ยะแม่ประเสริฐ

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิกกลุ่มจำนวน 21 คน

การจัดการ

เมื่อสตรีว่างจากการทำนา ได้มีการรวมตัวกันเพื่อประกอบอาชีพเสริมหลังฤดูการทำนาโดยเริ่มจากการรวมตัวกันเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2543 จึงได้รวมตัวกันเพื่อทำอาหารแปรรูปไข่เค็ม ดองน้ำเกลือ โดยร่วมกันผลิต ร่วมกันจำหน่าย โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนและวัสดุอุปกรณ์ จาก อบต.โพธิ์เก้าต้น เป็นเงิน 10,000 บาท และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.ลพบุรี

สภาพพื้นที่

กลุ่มผลิตไข่เค็มออกจำหน่ายในหมู่บ้าน ร้านค้า ทั้งขายส่งและขายปลีก

ชุมชน

1 กลุ่มสตรีอาสา
2 กลุ่มทำกระถางและโอ่ง
3 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การรวมกลุ่ม

สมาชิกส่วนใหญ่เป็นสตรีที่ว่างจากการทำนา หมู่ที่ 5และหมู่บ้านใกล้เคียงที่รวมตัวกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการรวมกลุ่ม มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิกหมุนเวียนกันมาทำงานที่กลุ่มทุกวัน มากน้อยตามจำนวนที่ว่างเว้นจากงานหลัก และมีระเบียบข้อตกลงที่กลุ่มตกลงกัน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

รับจ้างและค้าขาย

เอกสารแนบ