ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพบ้านฟ้าลงมัน

กลุ่มอาชีพบ้านฟ้าลงมันได้ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ รองเท้าสานจากเศษวัสดุจากธรรมชาติ สนใจสามารถติดต่อได้ที่ คุณจินตนา หารจับพาน ประธานกลุ่ม โทร. 087 – 7077109