กองการศึกษาฯ

นางสาวจารุวรรณ เชิดพงษ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวศิริพร ลิ้มไพบูลย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางนภสร สุขเลิศกิจ
ครู คศ.3
นางสาวเจนจิรา แป๊ะเส็ง
ครู คศ.2
นางสาวฉัตรชฎา อำลา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายนฤนาท คำคงศักดิ์
พนักงานขับรถยนต์