การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA Awards 2019)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้รับมอบโล่เกียรติยศ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA Awards 2019) ในฐานะหน่วยงานที่มีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม (AA) จากท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

ถอดบทเรียนธรรมาภิบาล เรื่อง หลักความโปร่งใส

ภาคประชาขนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ : โครงการวางท่อระบายน้ำภายในชุมชน

รางวัลเกียรติยศ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นหน่วยงานที่ได้รับเชิดชูเกียรติต่างๆ มากมาย เป็นตัวอย่างของหน่วยงานในการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง

องค์กรดีเด่นด้านการสวมหมวกนิรภัย 100%

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้รับมอบใบประกาศรับรอง “หน่วยงานต้นแบบที่มีการรักษามาตรฐานมาตรการองค์กรดีเด่น ด้านการสวมหมวกนิรภัย 100%” จากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดโดยตำรวจภูธรภาค 1 ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

รางวัลการประกาศเกียรติคุณ “องค์กรปลอดโฟม 100%”

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้รับมอบรางวัลการประกาศเกียรติคุณ “องค์กรปลอดโฟม 100%” จาก นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม 100% และเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหารเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐาน หลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริม/สนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอบต.

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารกองช่อง

ติดต่ออบต.

แบบฟอร์มติดต่ออบต.โพธิ์เก้าต้น