กองช่าง

นายธีร์ธวัช แตงกลิ่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
นายช่างโยธา ปง./ชง.
นายรุ่งเจริญ แย้มพจนา
ช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายอนุกูล ดวงเกตุ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
พ.อ.อ.ทวีศํกดิ์ สงวนใจ
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน
นางสาวภัทรมาศ พลับเพลิง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางรัตนาภรณ์ สร้อยระย้า
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายอำนาจ ถุงทรัพย์
ผู้ช่วยช่างโยธา