กองช่าง

นายสุวรรณ สุขคุ้ม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายรุ่งเจริญ แย้มพจนา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอนุกูล ดวงเกตุ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญการ
พันจ่าอากาศเอกทวีศักดิ์ สงวนใจ
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
นางสาวภัทรมาศ พลับเพลิง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวน้ำวุ้น ทองคำประดับ
นักการ
นายอำนาจ ถุงทรัพย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา