กองช่าง

นายรุ่งเจริญ แย้มพจนา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอนุกูล ดวงเกตุ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
พ.อ.อ.ทวีศํกดิ์ สงวนใจ
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
นางสาวภัทรมาศ พลับเพลิง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางรัตนาภรณ์ สร้อยระย้า
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายอำนาจ ถุงทรัพย์
ผู้ช่วยช่างโยธา