กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สิบเอกหญิงพิฐชญาณ์ จิรสวานนท์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสุมาลี แก้วไทย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
สิบตำรวจเอกหญิงปุญชรัสมิ์ คล้ายร่มไทร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน