สมาชิกสภา

นางปิยะธิดา อุทัยชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 1

โทรศัพท์ : 086-6441508

นางเกณิกา พุ่มพวง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 2

โทรศัพท์ : 098-0066824

นายธนาคาร ยอดวัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 3

โทรศัพท์ : 088-6146713

นายอำนาจ โพธิ์อ่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 4

โทรศัพท์ : 089-9829611

นายสมปอง แจ้งแสงทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 5

โทรศัพท์ : 086-1297476

นางนพพร สุดสาระ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 6

โทรศัพท์ : 093-2498595

นายปรพล ป้อมนาค
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 7

โทรศัพท์ : 095-8172910

นางภัทราภรณ์ สืบศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 8

โทรศัพท์ : 061-0185146

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ม่วงลอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 9

โทรศัพท์ : 089-7446336

นายปสกชัย ทองกร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 10

โทรศัพท์ : 085-3774804

นายลมัย ขันทองดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 11

โทรศัพท์ : 099-8548694

นายวีระ ขุนเงิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 12

โทรศัพท์ : 081-7599062

นางสาวเบญจวรรณ คล้ายทรัพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 13

โทรศัพท์ : 091-2560443