หน่วยตรวจสอบภายใน

ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

โทร 083-7033371

นางภาขวัญ เชิงคีรี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ