หน่วยตรวจสอบภายใน

นางภาขวัญ เชิงคีรี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ