คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน