การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567

ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยในตอนกลางวัน ประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปต่อเนือ่ง อุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 35 องศาเซลอ่านต่อ…

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 ตามแบบ สขร.1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปอ่านต่อ…

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 3 บริเวณสายการเกษตร ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หอ่านต่อ…

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บริเวณสายแยก ทล.311-บ้านคลองยายศรี ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หอ่านต่อ…

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 12 บริเวณสายบ้านลุงเหม็ง ตำบลโพธิ์เก้าต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 12 บริเวณสายบ้านลุงเหม็ง มาดำเนินอ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการก่อสร้างที่จอดรดสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอ่านต่อ…

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิลและขยะอันตราบแลกไข่ ตามวันเวลาสถานที่ที่กำหนด ตามรูปด้านล่างค่ะ เพื่อเป็นการส่งเสริมการลด การคัดแยก และนำกลับมาใช้ประโยชน์ (กิจกรรม 3R) ตามโครงการอบรมบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ปะจำปี 2567

หนังสือประชาสัมพันธ์รับซื้อขยะ-2567_removedดาวน์โหลด
อ่านต่อ…

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้ออจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ตามแบบ สขร.1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึอ่านต่อ…

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถสำหรับปอ่านต่อ…

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการกลบหินคลุกรางระบายน้ำเดิม สาย ทล.3196-บ้านมะนาวหวาน หมู่ที่ 4 (บริเวณริมถนนสายภายในหมู่บ้าน) ตำบลโพธิ์เก้าต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการกลบหินคลุกรางระบายน้ำเดิม สาย ทล.3196-บอ่านต่อ…