การแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนจริยธรรมอบต.โพธิ์เก้าต้น

การเสริมสร้างตามมาตรฐานทางจริยธรรม