โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2567

การเสริมสร้างตามมาตรฐานทางจริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2567 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการประชาชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ให้มีกำลังใจในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น โดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่

ประเภทพนักงานส่วนตำบล (ข้าราชการ) ได้แก่

นางสาวณัฏฐณิฌา สอาดเอี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายปละแผนชำนาญการ สังกัด สำนักปลัด

ประเภทพนักงานจ้าง ได้แก่

นายอำนาจ ถุงทรัพย์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัด กองช่าง