โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567  

กิจกรรมหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567  นางสาวยุภา ผลเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567  ณ โรงเรียนวัดบ่อเงิน ตำบลโพธิ์เก้าต้น จังหวัดลพบุรี  จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น  มี จ่าสิบเอกสุดเขตร์ สุขเหลือ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและสังคม กล่าวรายงาน และมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลโพธิ์เก้าต้น ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมในวันนี้ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการเตรียมความพร้อมรับสถาณการณ์หากเกิดอัคคีภัย ประกอบกับยังสามารถใช้ความรู้ และทักษะถ่ายทอดในการให้ความช่วยเหลือระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นตามหลักวิชาการและการปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องให้กับบุคคลอื่นได้ ภายในโครงการดังกล่าวมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จากวิทยากร นายไพศาล ขุนเงิน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ผู้เชี่ยวชาญงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานและใช้ผงเคมีแห้งในการดับเพลิงซึ่งไม่ไวไฟมีความปลอดภัยสูง