โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 08.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและสมาชิก อบต. ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา ของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย ระเบียบ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยนาย เอกรัฐ ศรศักดา ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ จาก สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา