รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567

รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
อ่านต่อ…

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 ตามแบบ สขร.1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปอ่านต่อ…

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้ออจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ตามแบบ สขร.1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึอ่านต่อ…

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือนมกราคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 ตามแบบ สขร.1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปอ่านต่อ…

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาษผลลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ่านต่อ…

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 ตามแบบ สขร.1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออ่านต่อ…

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ตามแบบ สขร.1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงอ่านต่อ…

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือนตุลาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 ตามแบบ สขร.1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปอ่านต่อ…