ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงผ่านเครือข่ายไร้สายพื้นที่ตำบลโพธิ์เก้าต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงผ่านเครือข่ายไร้สายพื้นที่ตำบลโพธิ์เก้าต้อ่านต่อ…

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 3 บริเวณสายการเกษตร ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หอ่านต่อ…

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บริเวณสายแยก ทล.311-บ้านคลองยายศรี ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หอ่านต่อ…

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 12 บริเวณสายบ้านลุงเหม็ง ตำบลโพธิ์เก้าต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 12 บริเวณสายบ้านลุงเหม็ง มาดำเนินอ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการก่อสร้างที่จอดรดสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอ่านต่อ…

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถสำหรับปอ่านต่อ…

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการกลบหินคลุกรางระบายน้ำเดิม สาย ทล.3196-บ้านมะนาวหวาน หมู่ที่ 4 (บริเวณริมถนนสายภายในหมู่บ้าน) ตำบลโพธิ์เก้าต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการกลบหินคลุกรางระบายน้ำเดิม สาย ทล.3196-บอ่านต่อ…

ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 3 ทางเชื่อมหลังท่อระบายน้ำสาย ทล.3196-บ้านมะนาวหวาน (บริเวณริมถนนสายภายในหมู่บ้าน) ตำบลโพธิ์เก้าต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 3 ทางเชื่อมหลังท่อระบายน้ำสาย ทล.3196-บ้านมะนาวหวาอ่านต่อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกลบหินคลุกรางระบายน้ำเดิม สาย ทล.3196-บ้านมะนาวหวาน หมู่ที่ 4 (บริเวณริมถนนสายภายในหมู่บ้าน) ตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกลบหินคลุกรางระบายน้ำเดิม สาย ทล.3196-บ้านมะนาวหวาน หมู่ที่ 4 (บริเวณริมถนนสายภายในหมู่บ้าน) ตำบลโพธิ์เก้อ่านต่อ…