รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นเสร็จแล้วอ่านต่อ…