โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ผู้มีคุณอ่านต่อ…

การประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย การปฏิเสธการรับของขวัญ No Gift Policy ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นภายใต้การนำโดย นางสาวยุภา ผลเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้จัดให้อ่านต่อ…

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้อดาวน์โหลด
อ่านต่อ…