ประกาศเผยแพร่วัตถุประสงค์การเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นเป็นเทศบาลตำบลโพธิ์เก้าต้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงขอเผยแพร่ประกาศฉบับนี้เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจถึงหลักการ วัตถุประสงค์ความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นเป็นเทศบาลตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารประกาศฯที่แนบมาพร้อมนี้

Read more

ประกาศ การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพเมื่อมีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563-2564

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more

ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้รับความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำจากคลองตาปานถึงคลองตาปิ่น หมู่ที่ 10

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more