อบต.โพธิ์เก้าต้น ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามสถานศึกษา ในเขตตำบลโพธิ์เก้าต้นเพื่อป้องกันไข้เลือดออก

อบต.โพธิ์เก้าต้น ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามสถานศึกษา ในเขตตำบลโพธิ์เก้าต้นเพื่อป้องกันไข้เลือดออก

Read more

รับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

Read more

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น (รายใหม่) ประจำเดือนมีนาคม 2565

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น (รายใหม่) ประจำเดือนมีนาคม 2565

Read more

โครงการอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

Read more

รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของอบต.โพธิ์เก้าต้น จ.ลพบุรี

รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของอบต.โพธิ์เก้าต้น จ.ลพบุรี ปี2564

Read more

อบต.โพธิ์เก้าต้น แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

อบต.โพธิ์เก้าต้น แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคอลูมิเนียมเพื่ิอจัดทำขาเทียมพระราชทาน

โครงการบริจาคอลูมิเนียมเพื่ิอจัดทำขาเทียมพระราชทาน

Read more

ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ในเขตท้องที่จังหวัดลพบุรี

การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บหรือเปลี่ยนแปลงสภาพโภคภัณฑ์

Read more