โครงการอบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพและฮอร์โมนสูตรต่างๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

โครงการอบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพและฮอร์โมนสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Read more

ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประจำปี 2564

ระกาศกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 10

ประกาศรับสมัครผู้เข้าแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่10

Read more

โครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินชีวิตและส่งเสริมอาชีพของผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ

โครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินชีวิตและส่งเสริมอาชีพของผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ

Read more

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

Read more

ประกาศเผยแพร่วัตถุประสงค์การเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นเป็นเทศบาลตำบลโพธิ์เก้าต้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงขอเผยแพร่ประกาศฉบับนี้เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจถึงหลักการ วัตถุประสงค์ความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นเป็นเทศบาลตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารประกาศฯที่แนบมาพร้อมนี้

Read more

ประกาศ การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพเมื่อมีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563-2564

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more

ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้รับความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more