ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 19/2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 19/2565

Read more

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Read more

ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีพ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีพ.ศ. 2565

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Read more

อบต.โพธิ์เก้าต้น ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามสถานศึกษา ในเขตตำบลโพธิ์เก้าต้นเพื่อป้องกันไข้เลือดออก

อบต.โพธิ์เก้าต้น ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามสถานศึกษา ในเขตตำบลโพธิ์เก้าต้นเพื่อป้องกันไข้เลือดออก

Read more

รับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

Read more

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น (รายใหม่) ประจำเดือนมีนาคม 2565

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น (รายใหม่) ประจำเดือนมีนาคม 2565

Read more

โครงการอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

Read more

รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของอบต.โพธิ์เก้าต้น จ.ลพบุรี

รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของอบต.โพธิ์เก้าต้น จ.ลพบุรี ปี2564

Read more