ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้อ่านต่อ…

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดทำกฎบัตร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 โดยกำหนดวัตถประสงค์ อำนาตจหน้าที่ และความรับผิดชออ่านต่อ…

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดทำกฎบัตร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 โดยกำหนดวัตถประสงค์ อำนาตจหน้าที่ และความรับผิดชออ่านต่อ…