ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ทำการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6 โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง ๒ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๑๓

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กรุ่นใหม่ไม่ท้องก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กรุ่นใหม่ไม่ท้องก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ พศ.2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เพื่อให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างถูกต้องและตระหนักในบทบาทและคุณค่าของการอยู่ในสังคม และให้ความรู้ ทักษะ วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรให้แก่เด็กและเยาวชน โดยมีคุณ ปุญญพัฒน์ ศรีภควดีปัทมา ครูการศึกษานอกโรงเรียน ตำบลยางราก เป็นวิทยากร

Read more