ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read more

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 37/2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 37/2564

Read more

ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของอบต.โพธิ์เก้าต้น

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของอบต.โพธิ์เก้าต้น

Read more

ประกาศ ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ

ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ

Read more

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 33/2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 332/2564

Read more

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

Read more

สำรวจการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community Isolation) ตำบลโพธิ์เก้าต้น

สำรวจการจัดตั้งศูนย์พักคอย(Community Isolation) ตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read more

นายอำเภอเมืองลพบุรีลงพื้นที่ตำบลโพธิ์เก้าต้นบริหารจัดการการสูบน้ำเพื่อผลิตประปาตำบลโพธิ์เก้าต้น

นายอำเภอเมืองลพบุรีลงพื้นที่ตำบลโพธิ์เก้าต้นบริหารจัดการการสูบน้ำเพื่อผลิตประปาตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read more

ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประจำปี 2564

ระกาศกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 10

ประกาศรับสมัครผู้เข้าแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่10

Read more