การดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูการผลิตห้วงปี 2566/2567

การดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูการผลิตห้วงปี 2566/2567

Read more

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read more

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

Read more

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

Read more

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม2566

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม2566

Read more

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือนมีนาคม 2566

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือนมีนาคม 2566

Read more

ประชุมผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นประจำเดือนมีนาคม 2566

ประชุมผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นประจำเดือนมีนาคม 2566

Read more

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

Read more

ประชุมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประชุมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read more

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือนมกราคม 2566

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือนมกราคม 2566

Read more