ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ”

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ด้วยบทว่า พุทโธ เม นาโถ (พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริอ่านต่อ…

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ผู้มีคุณอ่านต่อ…

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ขึ้น  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและอ่านต่อ…

โครงการอบรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพตำบลโพธิ์เก้าต้น ปี 2567

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 อบต.โพธิ์เก้าต้นได้จัดโครงการอบรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพตำบลโพธิ์เก้าต้น ณ ห้องประชุมอบต.โพธิ์เก้าต้น โดยมีวอ่านต่อ…

โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในระหว่างปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 อบต.โพธิ์เก้าต้นได้จัดโครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในระหว่างปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรม ส่งเสริมสร้าอ่านต่อ…

การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567

ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยในตอนกลางวัน ประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปต่อเนือ่ง อุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 35 องศาเซลอ่านต่อ…

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ”

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ด้วยบทว่า พุทโธ เม นาโถ (พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า) ธอ่านต่อ…

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิอ่านต่อ…

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิลและขยะอันตราบแลกไข่ ตามวันเวลาสถานที่ที่กำหนด ตามรูปด้านล่างค่ะ เพื่อเป็นการส่งเสริมการลด การคัดแยก และนำกลับมาใช้ประโยชน์ (กิจกรรม 3R) ตามโครงการอบรมบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ปะจำปี 2567

หนังสือประชาสัมพันธ์รับซื้อขยะ-2567_removedดาวน์โหลด
อ่านต่อ…

รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นเสร็จแล้วอ่านต่อ…