นายอำเภอเมืองลพบุรีลงพื้นที่ตำบลโพธิ์เก้าต้นบริหารจัดการการสูบน้ำเพื่อผลิตประปาตำบลโพธิ์เก้าต้น

นายอำเภอเมืองลพบุรีลงพื้นที่ตำบลโพธิ์เก้าต้นบริหารจัดการการสูบน้ำเพื่อผลิตประปาตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read more

ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประจำปี 2564

ระกาศกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 10

ประกาศรับสมัครผู้เข้าแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่10

Read more

ผจว.ลพบุรีเร่งบรรเทาปัญหาภัยแล้งในตำบลโพธิ์เก้าต้น

ผจว.ลพบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารอบต.โพธิ์เก้เาต้น เร่งบรรเทาปัญหาภัยแล้งในตำบลโพธิ์เก้าต้น

Read more

ประกาศเผยแพร่วัตถุประสงค์การเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นเป็นเทศบาลตำบลโพธิ์เก้าต้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงขอเผยแพร่ประกาศฉบับนี้เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจถึงหลักการ วัตถุประสงค์ความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นเป็นเทศบาลตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารประกาศฯที่แนบมาพร้อมนี้

Read more

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Read more

ประกาศ การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพเมื่อมีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563-2564

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more