สรุปผลการดำเนินการจัดซื้ออจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ตามแบบ สขร.1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ