ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงผ่านเครือข่ายไร้สายพื้นที่ตำบลโพธิ์เก้าต้น

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงผ่านเครือข่ายไร้สายพื้นที่ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,872,100 บาท ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 3กรกฎาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00น. ถึง 12.00น. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้