ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โครงการก่อสร้างที่จอดรดสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรีศิลามณี เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 832,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ 166,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.63