ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 3 บริเวณสายการเกษตร ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 3 บริเวณสายการเกษตร ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 707,000 บาท ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 09.00น. ถึง 12.00น. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้