ประกาศกำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ลบ.4021 ถึง บ้านคลองตาปิ่น รหัสสายทาง ลบ.ถ 91 – 003 หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ลบ.4021 ถึงบ้านคลองตาปิ่น รหัสสายทาง ลบ.ถ 91 – 003 หมู่ที่ 10 มาดำเนินการรวจรับบโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 ในเวลา 14.00น. จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมหรือสังเกตุการณ์ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น