ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศเผยแพร่แผนดารจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามไฟล์

เอกสารที่แนบมาด้วยนี้