ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอประกาศเผยแพร่แผนดารจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดตามไฟล์

เอกสารที่แนบมาด้วยนี้