การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน