รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นเสร็จแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลจึงขอแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

เอกสารแนบ