การประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย การปฏิเสธการรับของขวัญ No Gift Policy ประจำปี 2567

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมหน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นภายใต้การนำโดย นางสาวยุภา ผลเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้จัดให้มีการมอบนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้” แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นทุกคน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยมีสาระสำคัญคือการร่วมกันต่อต้านปัญหาคอรัปชั่นและวางแผนการบริหารจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสในการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ปลูกฝั่งจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริตและมีจิตบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงจัดให้มีกิจกรรมการมอบนโยบาย โดยนางสาวยุภา ผลเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นผู้มอบนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้” ดังกล่าวเพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภานนอกผู้มาติดต่อราชการ และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการในทุกช่วงเทศกาล