รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 25666 – ธันวาคม 2566) ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด