โครงการประชุมประชาชนในการมีส่วนร่วมกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การเปิดโอกาสให้มีส่วนรวม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กิจกรรมหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.00น. องค์การบริกหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดโครงการประชุมประชาชนในการมีส่วนร่วมกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ โดมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยมีนางสาวยุภา ผลเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ อสม. ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ และตัวแทนภาคประชาชนหมู่ละ 10 คน (รวม 13 หมู่บ้าน) รวม 130 คน เข้าร่วมประชุม ในการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมโครงการฯ จำนวน 15 โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

หมู่ที่ 1   

1. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 จากบริเวณปลายสะพานวัดสำราญ

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บริเวณเส้นคันคลอง 21 ขวา ฝั่งซ้าย

หมู่ที่ 2   

3. โครงการขุดลอกคลองบริเวณสายหน้าวัดสำราญระหว่างหมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 3

หมู่ที่ 3

4. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์บริเวณในหมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4

5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 4 บริเวณสายในหมู่บ้าน

หมู่ที่ 5

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 สายซอยบ้านนางเชื้อ ชิตดี

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5บริเวณสายบ้านช่างแดง

หมู่ที่ 6

8. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 แบบบาดาลบ้านคลองยายคล้าย

หมู่ที่ 7

9. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 8

10. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินบ้านฟ้าลงมันหมู่ที่ 8

หมู่ที่ 9

11. โครงการวางท่อระบบน้ำ หมู่ที่ 9 บริเวณเชื่อมต่อคลองตะเคียนถึงหลังวัดโคกหม้อ

หมู่ที่ 10

12. โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 10 ซอย 2 (ขอใหม่)

หมู่ที่ 11

13. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ บริเวณปากคลองตาปิ่น ถึงคลองจีน จำนวน 10 ต้น

หมู่ที่ 12

14. โครงการขุดลอกคลองสายบ้านหัวกระทุ่ม หมู่ที่ 12

หมู่ที่ 13

15. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บริเวณสายหนองหม้อแกงเชื่อมต่อหมู่ที่ 9

  ซึ่งที่ประชุมประชาชนพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้นำผลจากการประชุมประชาชนฯ ในครั้งนี้เพื่อบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติม/แก้ไข ครั้งที่ 3 และนำไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณในการพัฒนาตำบลโพธิ์เก้าต้นต่อไป