กิจกรรมรณรงค์ ทำความสะอาดฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแม่น้ำ ลำคลอง การกำจัดผักตบชวา การจัดการน้ำเสียและของเสียจากชุมชนกิจกรรมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช

กิจกรรมหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธฺืเก้าต้น ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ทำความสะอาดฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแม่น้ำ ลำคลอง การกำจัดผักตบชวา การจัดการน้ำเสียและของเสียจากชุมชน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน จิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ตามโครงการ จัดงานทำดีด้วยหัวใจ คืนน้ำใสให้แม่น้ำลำคลอง ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแม่น้ำ ลำคลอง การกำจัดผักตบชวา การจัดการน้ำเสียและของเสียจากชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน ในการอนุรักษ์คูคลอง เพื่อให้ตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นเมืองสะอาดน่าอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งมีผู้สนใจประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น และประชาชนในเขตตำบลโพธิ์เก้าต้น เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ จำนวน 56 คน