โครงการ ”บ้านนี้ มีรัก ปลูกผักกินเอง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลโพธิ์เก้าต้นร่วมกันจัดทำแปลงปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัว และสร้างค่านิยมที่ดี สร้างความรักสามัคคี และนำพืชผักปลอดสารพิษไปประกอบอาหารรับประทาน ภายใต้โครงการ ”บ้านนี้ มีรัก ปลูกผักกินเอง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายมนตรี ธรรมรักขิโต รองนายกอบต.โก่งธนูและ นางแสงจันทร์   ระวังกิจ ปลัดอบต.โก่งธนู เป็นวิทยากร ให้คำแนะนำการเตรียมดิน การปลูกผัก แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ