โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2566

กิจกรรมหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
ได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นกระบอกเสียงในการจัดการขยะในชุมชนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” เพื่อให้ประชาชนและชุมชนส่งเสริมการดำเนินการตามหลัก 3Rs ได้แก่ การลดปริมาณขยะ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Rcycle) กระตุ้นให้ประชาชนและชุมชนได้ตระหนักและรับรู้ถึงความจำเป็น ในการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะและการลดปริมาณขยะที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อไม่ให้ขยะดังกล่าวตกค้าง ทำให้ชุมชนสะอาด น่าอยู่ และไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์โรคจากขยะในชุมชน