กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมหน่วยงาน

เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรท้องถิ่น และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดจนการบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้มีความเจริญเติบโต อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างสมดุลทางธรรมชาติของตำบลโพธิ์เก้าต้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นจึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำชาติ ประจำปี 2566 ขึ้น เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 บริเวณ รอบหนองฟ้าลงมัน หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น