โครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแสดงโขนสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปการแสดงโขดสด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น ได้รับเกียรติจากนายกยุภา ผลเกตุ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน นายอำนาจ โพธิ์อ่อน สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4  คุณครูบาส ธวัชชัย เพ็งจันทร์ และ นายประกาศิต หัตถศาสตร์ นักแสดงโขนและลิเกมืออาชีพ มาถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคในการแสดงโขนสดให้แก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสืบสานและต่อยอดศิลปการแสดงโขนสดให้คงอยู่คู่ตำบลโพธิ์เก้าต้นสืบไป